<< การแข่งขันกรีฑาสีประเพณีระหว่างคณะสี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บางลี่เกมส์ คลิกชมภาพ อัลบั้ม >>


 ฉบับที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖โรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙๖/๑ ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑๐๕๑ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑๕๒๑