<< กิจกรรม "วันภาษาไทย บางลี่วิทยา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ คลิกชมภาพ >> ฉบับที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗โรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙๖/๑ ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑๐๕๑ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑๕๒๑