<< กิจกรรมเด่นโรงเรียนบางลี่วิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า "รักดี มีน้ำใจ " และเอกลักษณ์คือ "กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีภูมิปัญญาท้องถิ่น" >>
โรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙๖/๑ ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑๐๕๑ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑๕๒๑