<< ๒๓ กรกฎาคม ตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในขบวนรถเทียนอำเภอสองพี่น้อง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ คลิกชมภาพ >>
โรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙๖/๑ ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑๐๕๑ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑๕๒๑