<< นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ "ก้าวสู่ AEC กับบางลี่วิทยา" คลิกชมภาพ อัลบั้ม >>


 ฉบับที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖โรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙๖/๑ ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑๐๕๑ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑๕๒๑