กลับสู่กิจกรรมปีปัจจุบัน

๓ เมษายน ๒๕๕๖ ชมภาพ
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒ เมษายน ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๔-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
และเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ยุวชน

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มโรงเรียนทวารวดี

๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๓ ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา ไหว้พระวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงฯ
วิหารพระมงคลบพิตร และท่องเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา

๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๒ ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว และสวนสัตว์ดุสิต

๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๑ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี สวนสัตว์บึงฉวาก
และท่องเที่ยวตลาดสามชุก

๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๔-๖ ทัศนศึกษาเขาพระนครคีรี และท่องเที่ยวชายหาดทะเลชะอำ

๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒ "บางลี่คัพ"
จัดโดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
มอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
รองชนะเลิศอันดับ๑ เพลงพื้นบ้าน จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของขวัญอำลาครูจีนกลับประเทศ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นม.๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
ภาพถ่ายคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
นิทรรศการประกวดโครงงาน ครั้งที่ ๖ จัดโดยกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และ อิมแพค เมืองทองธานี

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภาพอัลบั้ม
การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓

๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี "มหัศจรรย์ ๕ ปี มังกรสวรรค์"

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ภาพอัลบั้ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๙ เป็นประธาน
ในการซ้อมใหญ่การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓

๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของขวัญแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่มีผลการสอบ Pre O-Net สูงสุด

มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทบทวนความรู้ สู่การสอบ O-Net
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ค่ายกิจกรรมและอบรมความรู้ ขยายพลวัยเจริญพันธ์ของเยาวชน

๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร และรับถ้วยรางวัลการแข่งขัน

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการ ครู ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ตลาดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๗-๙ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้นม.๓ ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล

๔ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
งานเลี้ยงบุคลากรโรงเรียนเนื่องในวันต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖

๓ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห่งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๙

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียน ทัศนศึกษาและชมการแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
งานแนะแนวจัดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC กับตัวแทนนักเรียน
บางลี่วิทยา และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
โครงการแนะแนวอาชีพ นักเรียนระดับชั้นม.๔-๖ จัดโดยกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การอบรม "ทำงานอย่างมีความสุขด้วยธรรมะทันสมัย" Dhamma Intrend
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
โครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
จัดโดย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ท่านผู้อำนวยการ ร่วมเปิดบัญชีโรงเรียนธนาคารบางลี่วิทยา
เนื่องในการย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ ณ อาคาร ๓

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง

๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมฯ ณ อำเภอสองพี่น้อง
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การสอบธรรมศึกษา ระดับตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อัลบั้ม
การแข่งขันกรีฑาสีประเพณี ครั้งที่ ๓๓ "Bangli Games"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ วิชาสังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบางลี่วิทยา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับคุณครูจีนคนใหม่

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
น.ส.ทิราธร หงษ์โต ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน
ศิลปินถิ่นสุพรรณ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ณ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบางตะบูน จ.เพชรบุรี

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ณ ร.ร.อู่ทอง

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูจีน และฟิลิปปินส์

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นม.๑, ๒, ๔ และ ม.๕ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช อำเภอสองพี่น้อง

๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะครู ผู้บริหาร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนการคิดวิเคราะห์"

๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์
จัดโดยสสวท. ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ผู้บริหาร ครู ร่วมกิจกรรมงานวิชาการ สานสัมพันธ์ สังสรรค์ทวารวดี ๕๕ ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตทวารวดี สพม.๙

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประชุมนิเทศเร่งรัดโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓
โดยนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.๙

๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ผู้บริหารมอบของขวัญให้แก่คุณครูชาวจีน ในโอกาสที่เดินทางกลับ

๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ศิษย์เก่าที่จบปีการศึกษา ๒๕๓๓ มอบเงินสมทบสร้างห้องสุขานักเรียน
จำนวนเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท

๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการประเมินสหวิทยาเขตพุเตย

๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นม.๑-๓ จัดโดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
บ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษากับนักเรียน

๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี นักเรียนที่แข่งขันงานวิชาการเขตพื้นที่ฯ
และนักเรียนยอดนักอ่าน

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๔ มอบเงินจำนวน ๗๑,๕๐๐ บาท

๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
นิทรรศการมหกรรมวิชาการสพม.๙ และการประกวดแข่งขัน
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๙ กันยายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การแข่งขัน SUPHANBURI FC STEP UP DANCE CONTEST
และชมการแข่งขันฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ค่ายกล้าตะวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการรับรองให้เป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่๓ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ณ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"

๑๕-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
"สพม.๙ เกมส์ ๒๕๕๕"

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การฝึกอบรมเสริมสร้างเยาวชนตาวิเศษ รวมพลังร่วมต้านยาเสพติด

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
นักเรียนชั้นม.๓ และม.๕ ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ ศูนย์ฯไบเทคบางนา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอสองพี่น้อง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
โรงเรียนบางลี่วิทยา ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนทำการแสดงในชุด "ปทุมาสุขาวดี" และร่วมในขบวนแห่เทียน
อำเภอสองพี่น้อง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรม "แห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ" ณ วัดไทรงามธรรมธราราม

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการ "๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ"
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตกับสโมสรโรตารี่สองพี่น้อง
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดยฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมพลังเยาวชนปาฏิหาริย์ Miracle Of Life
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be
Number One จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนเข้าร่วมแสดงผลงาน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
โครงการสายสัมพันธ์ด้วยกีฬา รวมพลังผู้กล้า แก้ปัญหาอบายมุข
โดยชมรมกล้าตะวัน สุพรรณบุรี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับคุณครูปาริชาติ ศรีเหรา และคณะที่เดินทางมาส่ง

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๕

๒๖-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
กิจกรรมสัปดาห์ "รำลึก ครูกลอน สุนทรภู่" โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
โครงการอบรมศีลธรรมเยาวชนในสถานศึกษา
มูลนิธิเผยแผ่ธรรมพุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การอบรมพื้นฐานหุ่นยนต์เลโก้ ณ โรงเรียนพนมทวนฯ กาญจนบุรี

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ สพม.๙ ณ รร.กรรณสูตศึกษาลัย

๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต การให้เพื่อสังคม
โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ณ โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็คเมืองทองธานี

๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "สานสัมพันธ์ด้วยกีฬา
รวมพลังผู้กล้าแก้ปัญหาอบายมุข" โดยชมรมกล้าตะวัน

๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖

๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ณ ค่ายฐานบิน กำแพงแสน

๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งอบจ. และวันงบสูบบุหรี่โลก

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การอบรมให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียนเนื่องในวันงบสูบบหรี่โลก
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่๑๗

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ผู้บริหาร และคณะครูที่เข้าอบรมร่วมพิธีลงนามข้อตกลงตามโครงการ
"๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน" การดำเนินงานตำรวจประสานงานโรงเรียน

๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ "Upgrading English Proficiency"
นักเรียนชั้นม.๑ และม.๔ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนะนำตัวกับนักเรียน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
รองผู้อำนวยการ ครู และครูชาวต่างชาติ แนะนำตัวกับนักเรียน
ในการมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบางลี่วิทยา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับรองผู้อำนวยการกุหลาบ หงษ์ทอง
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จากโรงเรียนวัดทุ่งคอก

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การอบรมเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓
โดยวิทยากรจาก สพป.สพ.๓ ศน.ธวัช หมอยาดี

๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง "เว็บไซต์และบล็อกเพื่อการเรียนรู้"

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับครูสมหมาย คูธนะวนิชพงษ์
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งจากโรงเรียนด่านช้างวิทยา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา๒๕๕๕

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา๒๕๕๕

๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.๑
และม.๔ ปีการศึกษา๒๕๕๕

๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การสมัครและคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.๑
และม.๔ ปีการศึกษา๒๕๕๕

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประกวดผลงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลงานดีเด่น
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ

๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ชมภาพ
คณะครูนักเรียนเข้าร่วมแสดงในขบวนอำเภอสองพี่น้อง
ในงานวันเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี๒๕๕๕
ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี