กลับสู่กิจกรรมปีปัจจุบัน

๓ เมษายน ๒๕๕๖ ชมภาพ
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒ เมษายน ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๔-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
และเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ยุวชน

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มโรงเรียนทวารวดี

๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๓ ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา ไหว้พระวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงฯ
วิหารพระมงคลบพิตร และท่องเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา

๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๒ ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว และสวนสัตว์ดุสิต

๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๑ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี สวนสัตว์บึงฉวาก
และท่องเที่ยวตลาดสามชุก

๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนม.๔-๖ ทัศนศึกษาเขาพระนครคีรี และท่องเที่ยวชายหาดทะเลชะอำ

๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒ "บางลี่คัพ"
จัดโดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
มอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
รองชนะเลิศอันดับ๑ เพลงพื้นบ้าน จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของขวัญอำลาครูจีนกลับประเทศ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นม.๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
ภาพถ่ายคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
นิทรรศการประกวดโครงงาน ครั้งที่ ๖ จัดโดยกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และ อิมแพค เมืองทองธานี

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภาพอัลบั้ม
การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓

๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี "มหัศจรรย์ ๕ ปี มังกรสวรรค์"

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ภาพอัลบั้ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๙ เป็นประธาน
ในการซ้อมใหญ่การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓

๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของขวัญแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่มีผลการสอบ Pre O-Net สูงสุด

มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทบทวนความรู้ สู่การสอบ O-Net
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ค่ายกิจกรรมและอบรมความรู้ ขยายพลวัยเจริญพันธ์ของเยาวชน

๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
นักเรียนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร และรับถ้วยรางวัลการแข่งขัน

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
ผู้อำนวยการ ครู ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ตลาดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมวันพระ น้อมนำทำความดี คิดดี พูดดี ถวายเป็นพุทธบูชา

๗-๙ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้นม.๓ ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล

๔ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
งานเลี้ยงบุคลากรโรงเรียนเนื่องในวันต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖

๓ มกราคม ๒๕๕๖ ชมภาพ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห่งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๙

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียน ทัศนศึกษาและชมการแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕