วิสัยทัศน์
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของนักเรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความความสุขในสังคม
4. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูที่มีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
1. จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม
5. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยีและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริมระบบบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการให้บริการและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

ค่านิยม
"มุ่งเน้นความสำเร็จ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วัฒนธรรมองค์กร
"เน้นการทำงานเป็นทีม มีความเป็นกัลยาณมิตร"

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. บริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นโยบายการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
7. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการต่อจัดการเรียนรู้
8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. จัดทำแผนการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
10. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการให้บริการและความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
11. พัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน

จุดเน้นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

1. นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
4. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT
7. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
9. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ English integrated study (EIS)

370352
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1654
938
1654
4391
4966
295244
370352

Your IP: 3.93.74.25
21:52 05-02-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu